PARTNERS
 • Home
 • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PHARMA & HEALTH B.V.

Pharma & Health B.V., tevens handelend onder de naam Pharmalead, gevestigd aan de Amalialaan 41c, 3743 KE te Baarn, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer KvK 34263855;

ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) “Pharmalead”:
Pharma & Health B.V., tevens handelend onder de naam Pharmalead, gevestigd te Baarn;
(b) “Algemene Voorwaarden”:
De onderhavige voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd, al dan niet na wijziging door Pharmalead worden gehanteerd en waaronder zij haar dienstverlening verricht;
(c) “Kandidaat”:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Pharmalead wordt voorgedragen om werkzaamheden uit te voeren binnen de onderneming van de Opdrachtgever, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Pharmalead een dergelijk project uitvoert;
(d) “Opdrachtgever”:
Het bedrijf of de instelling waar de Kandidaat bepaalde werkzaamheden uitvoert of mogelijk zal gaan uitvoeren;
(e) ‘’Overeenkomst’’:
De overeenkomst tussen Pharmalead en de Opdrachtgever waarbij Pharmalead zich verbindt een Kandidaat te werven dan wel ter beschikking te stellen of te detacheren, om werkzaamheden uit te voeren binnen de onderneming van de Opdrachtgever

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Pharmalead en haar Opdrachtgever.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de Opdrachtgever van een door Pharmalead gestuurde bevestiging van de gesloten Overeenkomst, dan wel na bevestiging van de gesloten Overeenkomst per e-mail, dan wel op het moment dat Pharmalead feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.
3.2 Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang Pharmalead niet een van de Opdrachtgever afkomstige bevestigingsbrief heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd of de ondertekende Overeenkomst althans de bevestiging daarvan niet binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.
3.3 Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door Pharmalead geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de Overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.

4. UITVOERING DIENSTVERLENING
4.1 Pharmalead spant zich in de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Pharmalead richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Pharmalead staat evenwel niet in voor het bereiken van een door de Opdrachtgever beoogd resultaat. Pharmalead staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de diensten door de Opdrachtgever, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.
4.2 Pharmalead ondersteunt de Opdrachtgever door tijdelijk een Kandidaat ter beschikking te stellen ten behoeve van de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke de Kandidaat wordt ingezet, dan wel de geschatte duur van de werkzaamheden wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging.

5.1 HONORARIA
5.1 De Opdrachtgever is voor de door Pharmalead te verrichten dienstverlening een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de Overeenkomst. De overeengekomen vergoeding geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst genoemde Kandidaat. De vergoeding geldt voorts uitsluitend voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst door Pharmalead is aangegaan. De vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.
5.2 Pharmalead is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen aan te passen. Prijsstijgingen zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en) en in ieder geval jaarlijks per 1 januari. Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Pharmalead gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Pharmalead kenbaar gemaakte aanpassingen van prijzen en/of tarieven, dan is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Pharmalead genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassingen in werking zouden treden.
5.4 Door de Opdrachtgever verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn omschreven in de Overeenkomst, worden slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6. OPDRACHTGEVERSCHAP
6.1 Ingeval een Kandidaat op de locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal de Opdrachtgever de Kandidaat in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de Kandidaat kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten ‘conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden’ die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
6.2 De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen medewerkers gehouden is.
6.3 De Opdrachtgever kan de Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst en Voorwaarden bepaalde, indien Pharmalead en de Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
6.4 Tenzij anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
6.5 Tewerkstelling van de Kandidaat in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Pharmalead en de Kandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
6.6 De Opdrachtgever is gehouden door Pharmalead verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken aan Pharmalead.

7. VERVANGING EN BESCHIKBAARHEID
7.1 Pharmalead is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Kandidaat door een andere Kandidaat onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Pharmalead, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
7.2 Pharmalead schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Pharmalead om welke reden dan ook een (vervangende) Kandidaat niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij het aangaan van de Overeenkomst of nadien overeengekomen, aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

8. INDIENSTTREDING KANDIDATEN
Het is de Opdrachtgever dan wel een aan haar gelieerde onderneming niet toegestaan om de in de opdrachtbevestiging genoemde Kandidaat in dienstverband, dan wel via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van Pharmalead heeft verkregen. Aan deze toestemming kunnen door Pharmalead voorwaarden worden verbonden. Bij overtreding van een van de bepalingen van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,-.

9. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De Overeenkomst tussen partijen bevat geen overdracht van enig recht van intellectueel eigendom. De Opdrachtgever zal de diensten, althans de gegevensdrager in het kader van de diensten aan de Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekt of te verstrekken, niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. De Opdrachtgever zal de diensten niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de diensten te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de diensten.
9.2 Alle documenten door de Opdrachtgever verstrekt aan de Kandidaat in het kader van de werkzaamheden zijn en blijven volledig eigendom van de Opdrachtgever.
9.3 Pharmalead zal de bij de werkzaamheden betrokken Kandidaat op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Kandidaat toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever.
9.4 Pharmalead is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Kandidaat verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

10. ONTBINDING
10.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, behoudens het hierna voor beëindiging bepaalde. De Overeenkomst kan met schriftelijke instemming van beide partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de Overeenkomst.
10.2 In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, kan Pharmalead de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden:
o Indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard;
o Indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt
verleend;
o Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op aan de Opdrachtgever toebehorende roerende of onroerende zaken;
o Indien de Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft bij Pharmalead;
o Indien de richtlijnen voor farmaceutische zorg niet worden nageleefd bij de Opdrachtgever, hetgeen kan leiden tot interventies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Pharmalead voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Het gestelde in het vorige lid lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van Pharmalead of van haar leidinggevend personeel, in welk geval de aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de uitvoering van de opdracht. Het door Pharmalead maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
11.3 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Pharmalead ter zake heeft geprotesteerd en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Pharmalead. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de Overeenkomst is beëindigd.
11.4 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Pharmalead niet in verzuim. Evenmin heeft de Opdrachtgever alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.
11.5 Pharmalead sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten (en de daarbij ontstane gevolgschade) die mede als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst bij de Opdrachtgever in dienst zijn getreden of ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht.
11.6 De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Pharmalead (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Pharmalead zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Pharmalead eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
11.7 Pharmalead is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Kandidaat.
11.8 Pharmalead is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
11.9 De Opdrachtgever vrijwaart Pharmalead voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Kandidaat. Indien Pharmalead ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Pharmalead in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Pharmalead voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de Opdrachtgever recht van regres.
11.10 De Opdrachtgever vrijwaart Pharmalead voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Pharmalead als werkgever van de Kandidaat – direct of indirect – ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
11.11 De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Pharmalead verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.


12. VERTROUWELIJKHEID GEGEVENS
12.1 Pharmalead en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over een andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of daar door de wederpartij schriftelijke toestemming voor is gegeven.
12.2 Pharmalead en de Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Pharmalead voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
12.3 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door Pharmalead aan de Opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten na afloop van de Overeenkomst te worden teruggegeven aan Pharmalead of te worden vernietigd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kandidaat of Pharmalead, is het de Opdrachtgever niet toegestaan referenties van de Kandidaat na te trekken.
12.4 Pharmalead zal op verzoek van de Opdrachtgever de Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
12.5 Het staat de Opdrachtgever vrij om de Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Pharmalead over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de hiertoe opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Pharmalead. Pharmalead is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Kandidaat.

13. OVERMACHT
13.1 In geval van overmacht aan de zijde van Pharmalead wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Pharmalead om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de Opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een door Pharmalead te bepalen redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.
13.2 Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat Pharmalead verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

14. BETALING
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Pharmalead aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De betaling dient zonder schuldvergelijking te geschieden.
14.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Pharmalead en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Pharmalead onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.5 Pharmalead heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Pharmalead verschuldigd is, heeft voldaan.
14.6 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Pharmalead nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

15. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
15.1 De Opdrachtgever is jegens de Kandidaat en Pharmalead verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
15.2 Krachtens het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Kandidaat in dit verband tijdens de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.

16. VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld.

AANVULLENDE VOORWAARDEN RECEPTENSERVICE
17. OPDRACHT
17.1 Pharmalead ondersteunt de Opdrachtgever door de controle van recepten uit te voeren en/of de telefonische achterwacht op zich te nemen.
17.2 Pharmalead verklaart hierbij ten overvloede dat de controle van de recepten zal worden uitgevoerd door een in het BIG-register geregistreerde apotheker. Wanneer de contracten zijn ondertekend zal Pharmalead er te allen tijde voor zorgen dat de receptcontrole zal worden uitgevoerd. Dit kan gaan in overleg met alle betrokken partijen.
17.3 Wanneer er een situatie in de apotheek ontstaat waarbij de aanwezigheid van een apotheker is vereist, zal de Opdrachtgever terstond contact opnemen met Pharmalead. Pharmalead zal binnen de kortst naar redelijkheid mogelijke termijn een apotheker naar de apotheek zenden om de daar nodige zaken te organiseren.
17.4 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle recepten op een dusdanige manier ingescand worden zodat voor de apotheker in dienst van Pharmalead duidelijk leesbaar zijn.
17.5 Pharmalead stelt zich niet aansprakelijk voor de controle van recepten die niet zijn ingescand en aangeleverd via het digitale archiveringssysteem van de apotheek.
17.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de receptenservice aan te wenden voor andere zaken dan overeengekomen in het contract.

18. HONORARIA
De door de Opdrachtgever verlangde toegevoegde werkzaamheden zullen op de volgende manier worden vergoed:
o De controle van recepten wordt vergoed op basis van het aantal gecontroleerde receptregels.
o De controle van de signaallijst wordt vergoed op basis van het aantal receptenregels.
o De telefonische achterwacht wordt vergoed op basis van een dagtarief.

ALGEMENE BEPALINGEN

19. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten tussen Pharmalead en de Opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

20. BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen welke tussen Pharmalead en de Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

 

  • contact ons

   Pharmalead
   Amalialaan 41 C
   3743 KE Baarn

   telefoon: 035-5430234
   fax: 035-5430402
   e-mail: info@pharmalead.nl

   Volg ons

  • Nieuwsbrief

   Email:
   Naam:
© 2006 - 2016 Pharmalead